Avís Legal

Aquest lloc web (en endavant, «el Lloc web o el Lloc») és propietat de HOTELERIA UNIDA EDEN ROC, SAU(en endavant, «HUERSA»), amb NRT A-700552-U i domicili a l’avinguda Meritxell, 87-89, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra.

El Lloc té per objecte informar sobre els serveis, activitats i altres iniciatives de HUERSA (d’ara endavant, conjuntament, «els Serveis»).

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa al Lloc o als Serveis, HUERSA posa a la seva disposició el correu electrònic de contacte booking@yomohotels.com i el nombre de telèfon (+376) 882 000.

Hem estructurat la informació en les següents llistes desplegables per a facilitar l’accés als punts que poden ser del seu interès, no obstant això, li recomanem que llegeixi aquest avís legal íntegrament:

L’accés al Lloc web comporta la plena acceptació, per part dels seus usuaris, dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privacitat i la política de “cookies”, que també trobarà a la seva disposició en el Lloc web (d’ara endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”).

Així mateix, els usuaris del Lloc web s’obliguen a fer un ús diligent del mateix i dels continguts que contenen, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent, així com amb la bona fe i els bons costums i sense contravenir la moral ni l’ordre públic. Per tant, entre altres, no està permès l’accés o l’ús del Lloc web amb finalitats il·legals, per la qual cosa, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, queda prohibit:

 • Fer ús del Lloc web de manera que es puguin provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament;

 • Usar el Lloc web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

 • Usar el Lloc web per a recollir sense autorització dades de caràcter personal d’altres usuaris;

 • Accedir sense autorització a xarxes o sistemes de la informació connectats al Lloc web, mitjançant piratejo o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

 • Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o d’autenticació del Lloc web o de qualsevol xarxa o sistema de la informació connectats a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts del Lloc web; o

 • Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc web o en les xarxes o en els sistemes d’informació connectats al Lloc web.

HUERSA es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i a efectes immediats, les modificacions i actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, HUERSA recomana als usuaris del Lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

Definició del terme “continguts”

A l’efecte de Terme i Condicions el concepte “continguts” fa referència a tots els continguts que conformin el Lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del Lloc web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies, les il·lustracions, els gràfics, els mapes, els textos, les dades i una altra informació que es mostri en ell.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts

Els continguts són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat de HUERSA o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés al Lloc web no atorga als usuaris titularitat cap ni drets d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que HUERSA o els tercers titulars dels drets o posicions jurídiques de què es tracti li ho autoritzin bé sigui indicant-ho expressament en el Lloc web o per mitjà de llicències o autoritzacions prèvies i per escrit a aquest efecte.

Per tant, HUERSA es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o seguiment en línia dels usos no autoritzats dels continguts. I, en qualsevol cas, HUERSA es reserva la facultat d’interposar les accions legals de l’ordre civil o penal que corresponguin contra els usuaris del Lloc web que infringeixin drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que recaiguin sobre els continguts.

En el cas que qualsevol usuari consideri que algun contingut vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, l’haurà de notificar immediatament a HUERSA pels mitjans de contacte o reclamació indicats en el primer paràgraf d’aquest avís legal, a fi que HUERSA pugui analitzar i, en el seu cas, atendre el supòsit de què es tracti.

HUERSA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés al Lloc web als usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat de HUERSA és sense perjudici de les eventuals accions legals de l’ordre civil o penal que pugui iniciar en contra dels usuaris al fet que concerneixi.

Responsabilitat dels usuaris

 • Els usuaris són els únics responsables de prendre totes les mesures apropiades per a protegir els dispositius i programes informàtics associats a través dels quals accedeixin al Lloc web contra, entre altres, virus, codis maliciosos o altres programes o arxius nocius.
 • Els usuaris seran els únics responsables de l’ús que facin del contingut que se’ls proporcioni a través del Lloc web.
 • En el cas que dirigeixin preguntes o reclamacions a HUERSA, els usuaris seran responsables de qualsevol mal causat a HUERSA o a tercers per proporcionar dades o informació falsos o inexactes.
 • Els Usuaris seran igualment responsables en tots els altres casos en els quals no respectin les Condicions Generals, com, per exemple i no limitatiu, en els casos indicats en la secció «Acceptació dels Termes i Condicions d’us del Lloc web”.

Responsabilitat de HUERSA

HUERSA no serà responsable dels danys o altres conseqüències derivades de l’ús que els usuaris facin d’aquest lloc web o del contingut que conté.

HUERSA no es fa responsable dels danys o altres conseqüències derivades de la indisponiblitat d’aquest lloc web o del seu contingut per raons tècniques, de seguretat, de control, d’actualització o de manteniment, o d’errors deguts a servidors o a intermediaris o proveïdors tercers, com ara deficiències en les línies telefòniques o sobrecàrregues d’Internet.

HUERSA no es fa responsable dels danys causats als usuaris d’aquest lloc web per malware, ciberdelinqüents o altres interferències il·legítimes de tercers.

HUERSA no exerceix cap control sobre els serveis, continguts i/o altres elements als quals puguin accedir els usuaris d’aquest lloc web a través de dispositius tècnics d’enllaç, directoris o altres mitjans que permetin accedir a aquest lloc web (com les xarxes socials). Per tant, HUERSA no és responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat o exactitud, entre altres, dels serveis continguts i/o altres elements als quals es pugui accedir, ni dels danys o altres conseqüències que puguin derivar-se de la seva utilització. En cap cas l’existència d’aquest accés pressuposa l’existència d’acords amb els propietaris o responsables dels serveis, continguts o altres elements en qüestió, ni la recomanació, promoció o identificació de HUERSA amb ells.

Els usuaris que decideixin visitar i/o utilitzar un enllaç de tercers el faran pel seu compte i risc i hauran de prendre les mesures de protecció adequades.

No obstant l’anterior, en el cas que qualsevol usuari consideri que, a través de qualsevol dispositiu d’enllaç tècnic, directoris o altres mitjans accessibles a través d’aquest Lloc web, es violen els drets o les posicions jurídiques de tercers, haurà d’informar immediatament a HUERSA per mitjà del contacte indicat en el primer paràgraf d’aquest avís legal, perquè HUERSA pugui analitzar i, en el seu cas, tractar el cas en qüestió.

HUERSA podrà, temporal o permanentment, interrompre l’accés a aquest lloc, en el cas que no pugui o no vulgui continuar utilitzant aquest lloc; en aquests casos, l’accés dels usuaris es rescindirà immediatament sense que els usuaris puguin fer responsable a HUERSA.

Així mateix, HUERSA es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als usuaris, de modificar qualsevol contingut d’aquesta web, actualitzar o corregir errors o inexactituds.

En la mesura en què això no contradigui el que s’estableix per la legislació vigent, en el cas que, eventualment, HUERSA fos considerada responsable dels danys causats als usuaris d’aquesta web, la responsabilitat de HUERSA es limitarà a certs, reals i específics i cap cas serà responsable dels danys o altres conseqüències derivades de la violació d’aquests Termes i Condicions d’ús per part dels usuaris.

Qualsevol enllaç de tercers cap a aquest lloc web anirà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats prèviament per escrit per HUERSA.

D’igual forma, HUERSA prohibeix la creació d’enllaços cap a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.


 • En facilitar-nos dades personals, ens garanteixes que les mateixes són exactes i completes. Igualment, ens confirmes que respons de la veracitat de les dades personals que ens has comunicat i que les mantindràs convenientment actualitzades de manera que responguin a la situació real, fent-te responsable de les dades personals falses o inexactes que poguessis proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva inexactitud.

  No ens pots facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licites. En qualsevol cas, si ens facilites les dades personals de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar dites terceres prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que has de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministris, ha d’incloure totes les disposicions previstes en la nostra política de privacitat, i ets tu qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.

  En els casos en els quals hagis de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho t’obligues a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens facilitis qualsevol dada personal d’aquestes persones.

Aquests Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest Lloc Web se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anteriorment referit és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

Darrera actualització: 16 de maig de 2022

Suscríbete a nuestra newsletter

Conocerás antes que nadie, las noticias más importantes de YOMO, además de todas las promociones, ofertas y eventos en exclusiva

Subscriu-te a la nostra newsletter

Coneixeràs abans que ningú, les notícies més importants de YOMO, a més de totes les promocions, ofertes i esdeveniments en exclusiva